Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Primapack BV, gevestigd te Tiel.

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel, op 23 oktober 2013)

1. Algemeen

1.1 Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

gedaan en op alle overeenkomsten gesloten door Primapack BV.

1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van toepassing

indien Primapack BV deze schriftelijk heeft aanvaard. Aanvullende of afwijkende

bedingen die door Primapack BV zijn aanvaard gelden slechts voor de overeenkomst

waarop deze aanvaarding betrekking heeft.

1.3 Indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen,

wijst Primapack BV de algemene voorwaarden die haar opdrachtgever c.q.

wederpartij gebruikt uitdrukkelijk van de hand, voor zover deze met de onderhavige

in strijd zijn.

1.4 Alle aanbiedingen van Primapack BV zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Primapack BV is eerst gebonden nadat zij de opdracht c.q. het

aanbod van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard. Alle te voren gemaakte

afspraken die door Primapack BV niet schriftelijk zijn aanvaard, worden geacht te zijn

vervallen.

2. Prijzen

2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening worden gebracht zijn af magazijn,

exclusief BTW in Euro’s (€)‚ tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn

gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende

kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen,

vracht en assurantie, enz.

2.2 In geval van verhogingen in de kostprijs zoals bedoeld in 2.1, na de dag waarop de

overeenkomst tot stand is gekomen, is Primapack BV gerechtigd de

overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. De opdrachtgever heeft

dan het recht de overeenkomst te annuleren tegen vergoeding van de door

Primapack gemaakte kosten met betrekking tot de overeenkomst.

2.3 In geval van overeengekomen betaling in buitenlandse valuta is Primapack BV de

desbetreffende gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen indien na het

sluiten van de overeenkomst de koers is gewijzigd in haar nadeel.

3. Ontwerpen, matrijzen enz.

3.1 Primapack BV behoudt zich het auteursrecht voor op bij de aanbieding en/of

opdracht verstrekte ontwerpen, modellen, tekeningen, gegevens enz. Deze blijven

eigendom van Primapack BV en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet

worden vermenigvuldigd, aan derden worden getoond, aan dezen in gebruik worden

gegeven of anderszins ter beschikking worden gesteld.

3.2 De opdrachtgever staat in voor de door of namens hem aan Primapack BV

verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, gegevens, enz. Indien goederen

worden vervaardigd naar de door of namens de opdrachtgever aan Primapack BV

verstrekte ontwerpen enz. garandeert de opdrachtgever dat door de fabricage en/of

de levering van de goederen geen inbreuk gemaakt wordt op enig recht van derden.

De opdrachtgever vrijwaart Primapack BV tegen alle aanspraken van derden op dit

punt.

3.3 Matrijzen, stempels, vormen en andere productie- en/of hulpmiddelen, door of in

opdracht van Primapack BV vervaardigd, zijn eigendom van Primapack BV. Met

betrekking tot deze matrijzen, stempels enz. komt de opdrachtgever geen enkel recht

toe, ongeacht of de kosten hiervan geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, aan de

opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats af fabriek. Alle door Primapack BV geleverde goederen, ook die

franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het laden

en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van de wederpartij.

4.2 De opgegeven leveringstijden gelden slechts bij benadering. Primapack BV is niet

aansprakelijk voor enig gevolg van de overschrijding van de leveringstermijn, en de

opdrachtgever kan hieraan niet het recht ontlenen de overeenkomst te annuleren,

schadevergoeding te vorderen danwel zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te

schorten.

4.3 indien de goederen na de opgegeven leveringstermijn niet door de opdrachtgever

zijn afgenomen of indien Primapack BV deze goederen door omstandigheden buiten

haar wil en toedoen niet op tijd kan leveren, staan de goederen ter beschikking van

de opdrachtgever, opgeslagen voor zijn rekening en risico. Primapack BV kan in dat

geval betaling verlangen als had de levering plaatsgevonden.

4.4 Levering buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) volgens de meest recente

lncoterms.

5. Garantie

5.1 Primapack BV staat in voor het materiaal en de constructie van de door haar

geleverde goederen. In geval van gebreken aan de goederen zullen zij geheel of

gedeeltelijk opnieuw geleverd worden.

5.2 De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens

Primapack BV (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan. De garantie strekt

zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe goederen, waarbij

Primapack BV nimmer aansprakelijk is voor enige andere door de opdrachtgever

geleden schade.

5.3 De garantie geldt niet voor:

a. kleurafwijkingen, voor zover er slechts sprake is van kleurnuances.

b. afwijkingen in de overeengekomen hoeveelheid van de goederen, voor zover

deze afwijkingen niet meer of minder dan 10% van de overeengekomen

hoeveelheid bedragen.

c. afwijkingen in de materiaaldikten en gewichten, voor zover deze niet meer dan

10% respectievelijk 5% afwijken van de overeengekomen dikten en gewichten.

6. Reclames

6.1 Reclames moeten schriftelijk ingediend worden binnen 10 dagen na ontvangst van

de geleverde goederen of in ieder geval binnen 10 dagen nadat de gebreken door de

opdrachtgever hadden kunnen worden vastgesteld, met een specificatie van de

klachten, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt een en ander te

hebben geaccepteerd.

6.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht betaling op te schorten. Evenmin is

compensatie toegestaan.

6.3 Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet

het recht de gehele order te weigeren of af te keuren.

7. Betaling/wanprestatie

7.1 De opdrachtgever is verplicht de factuur zonder korting of compensatie binnen 30

dagen na factuurdatum te betalen, hetzij ten kantore van Primapack BV, hetzij

door storting op een door Primapack BV aan te wijzen bankrekening.

7.2 Primapack BV heeft het recht niet of niet verder te leveren, indien er voor of

tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen zijn omtrent onvoldoende

of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Primapack BV kan

ofwel verlangen dat de opdrachtgever voldoende zekerheid stelt voor de betaling

van de koopprijs, ofwel betaling verlangen voordat Primapack BV harerzijds aan

haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, ongeacht of betaling van de prijs

à contant zou geschieden danwel daarvoor enige termijn is gesteld. Voornoemd

recht heeft Primapack BV ook indien een order wordt geaccepteerd van een

onbekende opdrachtgever.

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of

anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet is hij zonder ingebrekestelling in

verzuim. Alle vorderingen zijn dan terstond opeisbaar. Primapack BV heeft alsdan

het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten

op te schorten tot betaling is geschied of de overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst ontbonden te verklaren en de desbetreffende goederen terug te

nemen danwel nakoming te vorderen, onverlet het recht op aanvullende of

vervangende schadevergoeding. Een eventueel recht op garantie vervalt.

7.4 Betaalt de opdrachtgever niet op het overeengekomen tijdstip, dan is hij rente

verschuldigd à 2% per maand of gedeelte van een maand vanaf de vervaldag van

de desbetreffende factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast

komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (incasso)kosten voor

rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden

gesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van

€ 250,00.

7.5 In geval van te late betaling komt een voor Primapack BV nadelig koersverschil

voor rekening van de opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur

en de datum waarop betaald wordt.

8. Eigendomsvoorbehoud/zekerheid

8.1 Primapack BV behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de opdrachtgever

geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen van Primapack BV op de

opdrachtgever uit welken hoofde dan ook volledig zijn voldaan. De opdrachtgever

is niet gerechtigd de goederen waarop het bovengenoemde

eigendomsvoorbehoud rust te verkopen of te verwerken buiten de normale

uitoefening van zijn bedrijf, deze goederen te verpanden, in eigendom tot

zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook inbreuk te maken op het

eigendomsrecht van Primapack BV door de vestiging van een beperkt zakelijk

recht.

8.2 Levering uit verschillende transacties worden als één geheel beschouwd, zodat

het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft op alle geleverde goederen, ook die

waarvan de facturen (volledig) zijn betaald.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Primapack BV is niet aansprakelijk voor direct of indirect door de opdrachtgever of

derden geleden schade als gevolg van niet- of niet-tijdige levering en evenmin

voor welke schade dan ook geleden als gevolg van door Primapack BV geleverde

goederen die ondeugdelijk zijn en/of niet de veiligheid bieden die men mag

verwachten. De opdrachtgever bepaalt zelf of het geleverde verpakkingsmateriaal

geschikt is voor de door hem af te vullen stoffen.

9.2 Primapack BV is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of

derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van haar personeel of

derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Primapack BV tegen alle eventuele aanspraken c.q.

rechten van derden op vergoeding van geleden of nog te lijden schade op grond

van het in art. 9.1 en 9.2 omschreven handelen of nalaten.

9.4 Indien Primapack BV aan derden goederen verkoopt (al dan niet na verwerking of

bewerking) die in haar opdracht geheel of gedeeltelijk vervaardigd en/of geleverd

zijn door een ander, dan is de leverancier van Primapack BV aansprakelijk voor

de schade die door Primapack BV en/of derden geleden wordt, voor zover de

oorzaak van de schade ligt in de door de leverancier vervaardigde en/of geleverde

goederen. Primapack BV kan voor aldus veroorzaakte schade niet door de

opdrachtgever worden aangesproken.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Primapack BV gerechtigd, hetzij de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoer van haar verplichtingen op te

schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

10.2 Als overmacht worden beschouwd omstandigheden buiten de wil en het toedoen

van Primapack BV, die zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet

kon voorzien, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst

redelijkerwijze niet van haar kan worden gevergd, zoals overheidsmaatregelen,

vertraging in de aanvoer, bijzondere weersomstandigheden,

transportbelemmeringen, werkstakingen, enz.

11. Bevoegde rechter

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige

overeenkomst, danwel van andere overeenkomsten gesloten met Primapack BV,

zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Arnhem.

12. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is

uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden